Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 101: Tập các số x thỏa mãn (2/3)^(4x) ≤ (3/2)^(2-x)

Câu 101:

Tập các số x thỏa mãn

Lời giải:

Đáp án B.