Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 100: Tập số x thỏa mãn log0,4(x-4) ≥ 0 là: A. (4; +∞)

Câu 100:

Tập số x thỏa mãn (x-4) ≥ 0 là:

A. (4; +∞)   

B. (4; 6,5)   

C. (-∞;6,5)   

D. [6,5; +∞)

Lời giải:

(x-4) ≥ -1 <=> 0 < 𝑥 − 4 ≤ 0,4 − 1 <=> 4 < 𝑥 ≤ 6,5. Vậy chọn B