Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 100: Các đồ thị của hai hàm số y=3-1/x và y=4x^2 tiếp xúc với nhau tại M có hoành độ là: A) x = -1 B) x = 1 C) x = 2 D) x=1/2

Câu 100:

Các đồ thị của hai hàm số y=3-1/x và y= tiếp xúc với nhau tại M có hoành độ là:

A) x = -1   

B) x = 1   

C) x = 2   

D) x=1/2

Lời giải:

' (1/2) = ' (1/2) => hai đồ thị tiếp xúc nhau tại điểm có hoành độ x=1/2.

Kết luận:

Chọn D.