Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Giải các phương trình sau: a) 81^(sin^2(x))+81^(cos^2(x))=30

Câu 10:

Giải các phương trình sau:

Lời giải:

a) Phương trình: + =30 <=> + =30

Đặt t= ,t>0, ta có Phương trình: t+81/t=30

<=> -30t+81=0 <=> t = 27; t = 3

Với t = 27 => =27 <=> = <=> 4 x=3

Vậy Phương trình đã cho có 4 họ nghiệm:


b)Điều kiện: x > 0.


c)Điều kiện: x > 0. Khi đó phương trình đã cho trở thành:

Thay y=1/3x vào (1) ta được.

Với x = 2 => y=1/6. Vậy hệ có 1 nghiệm là