Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Chứng minh rằng với mọi số phức z ≠ 1, ta có: 1+z+z^2+...+z^9 = (z^10-1)/(z-1)

Câu 10:

Chứng minh rằng với mọi số phức z ≠ 1, ta có:

Lời giải:

Vì z ≠ 1, nên tính chất của số phức ta có đẳng thức cần chứng minh tương đương với :

(1+z++⋯+ )(z-1)=-1

<=> z+++⋯+-1-z---…-=-1

<=> -1=-1

Vậy ta có điều cần chứng minh.