Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Chứng minh: a) $\sqrt{4+2 \sqrt{3}}-\sqrt{4-2 \sqrt{3}}=2$

Câu 10:

Chứng minh:

Lời giải: