Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khẳng định nào sai?

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khẳng định nào sai

a) Với số thực a và số nguyên m, n, ta có:

b) Với số thực a, b cùng khác 0 và số nguyên n, ta có:

c) Với số thực a, b thỏa mãn 0 < a < b với số nguyên a, ta có <

d) Với số thực a ≠ 0 và hai số nguyên m, n. ta có: Nếu m > n thì >

Lời giải:

a) Sai: Cần sửa lại thành: Với số thực a khác 0 và số nguyên m, n ta có:

b) Đúng

c) Sai. Chẳng hạn: =

d) Sai. Chẳng hạn <