Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) f(x)=3x^2+x/2

Câu 1:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:


Lời giải: