Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho các số phức 2+3i; 1+2i; 2-i a) Biểu diễn các số trong mặt phẳng số phức.

Câu 1:

Cho các số phức 2+3i; 1+2i; 2-i

a) Biểu diễn các số trong mặt phẳng số phức.

b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức.

c) Viết đối số của mỗi số phức và biểu diến chúng trong mặt phẳng phức.

Lời giải:

a) Các điểm A, B, C trong mặt phẳng tọa độ (hình vẽ) là biểu diến các số phức: 1 + 2i; 2 + 3i; 2 – i.

b) Số phức liên hợp của số z=2+3i là z−=2-3i

z'=1+2i là z'−=1-2i

z''=2-i là z−''=2+i

Các điểm M, N P biểu diễn cho các số z−, z−',z−'' như sau: (hình vẽ)

c) Số đối của số phức: z=2+3i là-z=-2-3i

z'=1+2i là-z=-1-2i

z''=2-i là-z=-2+i

Các điểm P, Q, R lần lượt biển diễn cho các số -z, -z’, -z’’.