Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy

Câu 4:

Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Tây Nguyên (tên nhà máy, công suất thiết kế, phân bố).

Lời giải:

STT Tên nhà máy Công suất (MW) Trên dòng sông
1 Đa Nhim 160 Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai)
2 Đrây H’ling 12 Xrê Pôk
3 Yaly 720 Xrê Pôk
4 Buôn Kuôp 280 Xrê Pôk
5 Buôn Tua Sarh 85 Xrê Pôk
6 Xrê Pôk 3 137 Xrê Pôk
7 Xrê Pôk 4 33 Xrê Pôk
8 Đức Xuyên 58 Xrê Pôk
9 Đại Ninh 300 Đồng Nai
10 Đồng Nai 3 180 Đồng Nai
11 Đồng Nai 4 340 Đồng Nai