Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới để nêu rõ ảnh hưởng và tác động

Câu 4:

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới để nêu rõ ảnh hưởng và tác động của Biển Đông đối với thiên nhiên nước ta.

Lời giải:

Đang biên soạn.