Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội

Câu 4:

Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu từ du lịch

Lời giải:

- Tốc độ tăng trưởng khách nội địa tăng nhanh và cao hơn khách quốc tế, từ 100% (1995) lên 291% (năm 2005)

- Khách quốc tế cũng tăng lên nhanh chóng từ 100% (1995) lên 250% (2005).

- Doanh thu du lịch tăng nhanh nhất từ 100% (năm 2000) lên 379% (năm 2005).