Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của các

Câu 4:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của các VKTTĐ phân theo khu vực kinh tế năm 2007. Nhận xét và giải thích cơ cấu đó.

Cơ cấu GDP của các VKTTĐ phân theo khu vực kinh tế năm 2007 (%).

Lời giải:

Khu vực kinh tế VKTTĐ phía Bắc VKTTĐ miền Trung VKTTĐ phía Nam
Nông, lâm, thủy sản 11,1 22,3 9,5
Công nghiệp và xây dựng 45,4 37,5 49,1
Dịch vụ 43,5 40,2 41,4
Tổng cộng 100,0 100,0 100,0

Nhận xét:

VKTTĐ phía Bắc và phía Nam có nền kinh tế phát triển nổi trội hơn hẳn, thể hiện qua tương quan GDP giữa các khu vực.

-Về nông – lâm – thủy sản: VKTTĐ miền Trung chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu (22,3%), trong khi VKTTĐ phía Bắc và phía Nam là 11,1% và 9,5%.

-Về công nghiệp – xây dựng: VKTTĐ phía Nam và phía Bắc chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ câu (49,1% và 43,5%), miền Trung đứng thứ 2 với 37,5%.

-Dịch vụ: ba vùng VKTTĐ đều phát triển mạnh ngành dịch vụ (> 40% cơ cấu).

Giải thích:

-VKTTĐ phía Bắc và phía Nam đều gồm các vùng kinh tế phát triển nhất cả nước với nhiều TTCN lớn, rất lớn: phía Bắc có đồng bằng sông Hồng với Hà Nội, phía Nam có Đông Nam Bộ với TP. Hồ Chí Minh.

-Dân cư đông đúc, nền công nghiệp có nhiều cơ hội phát triển như lao động dồi dào, thị trường lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại, gần nhiều nguồn nguyên liệu, thu hút đầu tư mạnh.