Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Vì sao phải hình thành các VKTTĐ? Nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm

Câu 3:

Vì sao phải hình thành các VKTTĐ? Nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm vì:

Lời giải:

- Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, cần phải đầu tư có trọng điểm để tạo “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả nước.

- Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tuy đa dạng, nhưng lại có sự phân hóa giữa các vùng, trong khi nguồn vốn còn hạn chế đòi hỏi phải đầu tư có trọng điểm.

- Lựa chọn các vùng kinh tế trọng điểm để thu hút đầu tư nước ngoài.

- Ba vùng kinh tế trọng điểm là hạt nhân, lôi kéo sự phát triển các vùng kinh tế khác.