Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Từ hình 33.2 và nội dung bài 33 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải: Điền

Câu 3:

Từ hình 33.2 và nội dung bài 33 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

Điền các số liệu thích hợp vào bảng dưới đây

Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng:

Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
1986 100,0 49,5 21,5 29,0
1990 100,0 45,6 22,7 31,7
1995 100,0 32,6 25,4 42,0
2000 100,0 23,4 32,7 43,9
2005 100,0 16,8 39,3 43,9
- Về quy mô các ngành kinh tế :

+ Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ lệ lớn nhất 45% (2005)

+ Tiếp đến là ngành dịch vụ 29,9% (2005)

+ Ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ nhất 25,1 % (2005)

- Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế : tăng tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp

+ Công nghiệp xây dựng có tốc độ tăng nhanh nhất từ 29% (1986) lên 45% (2005)

+ Ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng từ 21,5% (1986) lên 29,9 % (2005)

+ Ngành nông – lâm – nghiệp giảm từ 49,5 % (1986) xuống còn 25,1% (2005)