Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải: -Điền các số liệu

Câu 3:

Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

-Điền các số liệu tương ứng vào bảng dưới đây:

Tiêu chí 1995 1997 1998 2000 2005
Khách quốc tế (triệu lượt) 1,4 1,7 1,5 2,1 3,5
Khách nội địa (triệu lượt) 5,5 8,5 9,6 11,2 16,0
Doanh thu (nghìn tỉ đồng) 8,0 10,0 14,0 17,0 30,3
-Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 1995 – 2005

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu (%)

Tiêu chí 1995 1997 1998 2000 2005
Khách quốc tế 100,0 121 107 150 250
Khách nội địa 100,0 155 175 204 291
Doanh thu 100,0 125 175 213 379
Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 1995 – 2005