Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước

Câu 3:

Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008.

Lời giải:

Vùng Số trang trại Vùng Số trang trại
Cả nước 120.699 Duyên hải Nam Trung Bộ 10.533
Trung du và iền núi Bắc Bộ 5.863 Tây Nguyên 9.481
Đồng bằng sông Hồng 15.878 Đông Nam Bộ 13.792
Bắc Trung Bộ 7.649 Đồng bằng sông Cửu Long 57.483

- Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây:

Cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008 (%).

Nhận xét:

Vùng Số trang trại Vùng Số trang trại
Cả nước 100,0 Duyên hải Nam Trung Bộ 8,7
Trung du và miền núi Bắc Bộ 4,9 Tây Nguyên 7,9
Đồng bằng sông Hồng 13,2 Đông Nam Bộ 11,4
Bắc Trung Bộ 6,3 Đồng bằng sông Cửu Long 47,6
- Các vùng tập trung nhiều trang trại nhất là đồng bằng sông Cửu Long (47,6%), Đồng bằng sông Hồng (13,2%), Đông Nam Bộ (11,4%).

- Tiếp đến là duyên hải Nam Trung Bộ (8,7%) và Tây Nguyên (7,9%), Bắc Trung Bộ (6,3%), ít nhất là Trung du miền núi Bắc Bộ (4,9%).