Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước

Câu 3:

Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Lời giải:

Tích cực:

- Tác động mạnh mẽ tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta; sự phát triển KT - XH của các địa phương, các vùng (năm 2005 đô thị đóng góp 70,4% GDP cả nước).

- Tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng rãi, sử dụng đông đảo lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật.

- Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

- Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Tiêu cực

: ô nhiễm môi trường (ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn…); cạn kiệt tài nguyên; nảy sinh các vấn đề an ninh trật tự xã hội.