Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nhận xét tình hình phân bố đàn trâu, bò, lơn theo các vùng. Lời giải: - Trâu nhiều

Câu 3:

Nhận xét tình hình phân bố đàn trâu, bò, lơn theo các vùng.

Lời giải:

- Trâu nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (1.689 nghìn con), tiếp đến là Bắc Trung Bộ. Trong khi các vùng lại rất ít, thấp nhất là ĐB. Sông Cửu Long, ĐNB.

- Đàn bò phân bố khá đều khắp cả nước, tập trung nhiều nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ (1.439 nghìn con), sau đó là Bắc Trung Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đàn lợn phân bố khá đều ở cả nước, nhiều nhất ở ĐB. Sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ (> 6.000 nghìn con), Tây Nguyên có đàn lợn ít nhất.