Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu một số biện pháp mà Nhà nước đã thực hiện trong thời gian vừa qua về phân

Câu 3:

Nêu một số biện pháp mà Nhà nước đã thực hiện trong thời gian vừa qua về phân bố lại dân cư trong cả nước:

Lời giải:

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương dân số.

- Chính sách chuyển cư để thúc đẩy phân công lao động, phân bố dân cư giữa các vùng.

- Xây dựng chính sách quy hoạch thích hợp đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tăng cường đào tạo tay nghề cho lao động xuất khẩu.

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ở nông thôn và vùng trung du miền núi.