Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy nêu việc khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư ngư nghiệp của

Câu 3:

Hãy nêu việc khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Ngành Khai thác thế mạnh
Lâm nghiệp

- Diện tích rừng: 2,46 triệu ha (20% cả nước)

- Trong rừng có nhiều loại gỗ quý (táu, lim, sến, kền kền…), lâm sản, chim thú có giá trị.

- Vùng đồi núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An còn nhiều rừng.

Nông nghiệp

- Vùng đồi trước núi: chăn nuôi đại gia súc (trâu – 1/4 đàn trâu nước, bò – 1/5 đàn bò cả nước); vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu…)

- Đồng bằng: cây công nghiệp hàng năm (lạc, mía, thuốc lá)

Ngư nghiệp

- Nghề cá phát triển ( Nghệ An), tuy nhiên cơ sở tàu tàu thuyền còn lạc hậu, nguồn lợi ven bờ suy giảm.

- Nuôi trồng thủy sản đang được phát triển khá mạnh.