Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào số liêụ dưới đây: Lời giải: Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế

Câu 3:

Dựa vào số liêụ dưới đây:

Lời giải:

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo hoạt động của nước ta (tỉ đồng)

-Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).

-Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta:

Năm Giá trị sản xuất lâm nghiệp Chia ra
Trồng và nuôi rừng Khai thác lâm sản Dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác
2000 7.674 (100%) 1.132 (15%) 6.235 (81%) 307 (4%)
2008 14.370 (100%) 2.040 (14%) 11.525(80%) 805 (6%)
•Nhận xét:

-Hoạt động khai thác lâm sản đóng góp nhiều nhất với > 80% và giảm nhẹ từ 81% xuống 80%.

-Hoạt động trồng và nuôi rừng chiếm tỉ trọng ít và giảm dần từ 15% xuống 14%.

-Dịch vụ và các hoạt động khác chưa phát triển, nhưng đang tăng lên (4% – 6%).

•Giải thích:

-Lâm nghiệp nước ta chủ yếu là khai thác thô các loại gỗ để phục vụ xuất khẩu và chế biến sản phẩm. Hoạt động này mang lại giá trị lợi nhuận cao.

-Hoạt động lâm nghiệp còn chưa phát triển chuyên nghiệp, vì vậy dịch vụ lâm nghiệp còn đóng vai trò nhỏ.

-Hoạt động trồng và nuôi rừng vẫn được chú trọng phát triển để bảo vệ đất, hạn chế thiên tai vùng núi.