Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát

Câu 3:

Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?

Lời giải:

- Cần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, khắc phục tính mùa vụ, tạo nên băng chuyền địa lí.

- Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, cải tiến giống và phân bón, phát triển dịch vụ nông nghiệp.

- Khai thác hiệu quả, hợp lí các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.