Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân

Câu 3:

Cho bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (nghìn tỉ đổng)

Năm Tổng số Chia ra
Nhà nước Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài
1990 41,9 (100%) 13,3 (31,7%) 27,1 (64,7%) 1,5 (3,6%)
1995 228,9 (100%) 92,0 (40,2%) 122,5 (53,5%) 14,4 (6,3%)
1997 313,6 (100%) 127,0 (40,1%) 158,2 (50,0%) 28,4 (9,9%)
2000 441,7 (100%) 170,2 (38,5%) 212,9 (48,2%) 58,6 (13,3)
2005 839,2 (100%) 322,2 (38,4%) 382,8 (45,6%) 134,2 (16%)
2008 1485,0 (100%) 527,7 (35,5%) 683,6 (46,0% 273,7 (18,4%)
-Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).

-Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế từ biểu đồ đã vẽ:

+ Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng khá lớn và còn nhiều biến động: giai đoạn đầu tăng lên, giai đoạn sau 1995 – 2008 có xu hướng giảm dần từ 40,2% xuống 35,5%.

+Thành phần Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và cũng giảm dần (64,7% xuống 46%).

+Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng từ 3,6% (1990) lên 18,4% (2008).