Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ kết hợp giữa đường và cột

Câu 3:

Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ kết hợp giữa đường và cột thể hiện tình hình phát triển mạng lưới điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2005.

Lời giải:

Số thuê bao điện thoại của nước ta

Năm Số thuê bao điện thoại (nghìn thuê bao) Số thuê bao bình quân trên 100 dân
Tổng số Chia ra
Cố định Đi động
1995 758.6 746.5 12.1 1,1
2000 3.286.3 2.503.7 782.6 4,2
2004 10.296.5 5.481.1 4.815.1 12,6
2005 15.845.0 7.126.9 8.718.1 19,1