Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

Câu 2:

Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (tỉ đồng)

Tỉnh, thành phố 1996 2000 2005
Cả nước 149.433 (100%) 336.100 (225%) 991.049 (663%)
Đông Nam Bộ 74.187 (100%) 184.141 (248%) 550.500 (742%)
Bà Rịa – Vũng Tàu 17.197 (100%) 48.225 (280%) 116.064 (675%)
Bình Dương 3.650 (100%) 14.211 (389%) 80.091 (2194%)
Bình Phước 84 (100%) 442 (526 %) 2.144 (2552%)
Đồng Nai 9.440 (100%) 32.544 (345%) 104.894 (1111%)
Tây Ninh 775 (100%) 1.351 (174%) 5.325 (687%)
TP. Hồ Chí Minh 43.041 (100%) 87.368 (203%) 241.982 (562%)