Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn

Câu 2:

So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn 1999 – 2004.

Lời giải:

- Các vùng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả mức trung bình cả nước là:

+ Đông Nam Bộ (833) và đồng bằng sông Hồng (488,2).

- Các vùng có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn cả nước là : Đông Bắc (379,9), Tây Bắc (265,7), Bắc Trung Bộ (317,1), Tây Nguyên (390,2), Duyên hải Nam Trung Bộ (414,9), đồng bằng sông Cửu Long (471), thấp nhất là vùng Tây Bắc.

- Thu nhập bình quân chênh lệch khá lớn giữa các vùng đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng (488,2), đb sông Cửu Long (471) trong khi Đông Nam Bộ là 833 nghìn đồng.

- Giữa các vùng núi cũng có sự chênh lệch: vùng Tây Bắc là 265,7 nghìn đồng, trong khi Đông Bắc là 379,9 nghìn đồng, Tây Nguyên (390,2 nghìn đồng).