Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ở địa phương em (tỉnh, huyện) vấn đề môi trường nào trở nên bức xúc và cần giải

Câu 2:

Ở địa phương em (tỉnh, huyện) vấn đề môi trường nào trở nên bức xúc và cần giải quyết ngay?

Lời giải:

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngầm: do việc xả thải nước bẩn từ lò giết mổ gia súc chưa qua xử lí, gây ô nhiễm nặng nguồn nước ngầm cho vùng dân cư xung quanh. Nước ngầm bơm lên vàng, đục, không thể phục vụ sinh hoạt.