Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng vào lược đồ

Câu 2:

Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng vào lược đồ bên:

Lời giải: