Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm

Câu 2:

Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây:

Lời giải:

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thay đổi theo hai hướng chính:

- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn. Góp phần sử dụng tốt hơn nguồn lao động và các điều kiện tự nhiên, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản biến động.