Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào hình 27.2 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải: Điền các số liệu tương

Câu 2:

Dựa vào hình 27.2 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

Điền các số liệu tương ứng vào bảng thống kê dưới đây:

Sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta

Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

Sản phẩm 1990 1995 2000 2005
Than (triệu tấn) 4,6 (100%) 8,4 (183%) 11,6 (252%) 34,1 (741%)
Dầu mỏ (triệu tấn) 2,7 (100%) 7,6 (281%) 16,3 (604%) 18,5 (685%)
Điện tỉ (tỉ KW.h) 8,8 (100%) 14,7 (167%) 26,7 (303%) 52,1 (592%)
- Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh nhất và liên tục từ 100% lên 741% (2005).

- Sản lượng dầu mỏ cũng có tốc độ tăng nhanh chóng từ 100% lên 685%.

- Sản lượng điện tăng liên tục từ 100% lên 592%.

=> Giải thích: Đây đều là những ngành là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta, mang lại giá trị xuất khẩu lớn và thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác.Vì vậy tốc độ tăng luôn cao và liên tục.