Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải: -Điền các số liệu thích

Câu 2:

Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

-Điền các số liệu thích hợp vào bảng thống kê dưới đây:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta (%)

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005:

Năm Tổng số Chia ra
Nông, lâm, thủy sản Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ
1990 100 38.7 22.7 38.6
1991 100 40.5 23.8 35.7
1995 100 27.2 28.8 44.0
1997 100 25.8 32.1 42.1
1998 100 25.8 32.5 41.7
2002 100 23.0 38.5 38.5
2005 100 21.0 41.0 38.0
- Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm dần tỉ trọng từ 38,7% xuống còn 21%.

- Khu vực công nghiệp xây dựng tăng khá nhanh và liên tục từ 22,7% lên 41%.

- Khu vực dịch vụ mặc dù có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

Nguyên nhân sự chuyển dịch:

Xu hướng chuyển dịch trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.