Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực

Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế Ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên:

Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2008.

Năm Tổng số Chia ra
Tập thể Tư nhân Cá thể
2000 82.499 (100%) 2.166 (2.6%) 47.816 (60.0%) 32.472 (39.4%)
2008 709.378 (100%) 6.627 (0.93%) 572.254 (80.7%) 130.497 (18.4%)
- Kinh tế tập thể giảm khá nhanh từ 2.6% xuống còn 0,93%, đặc biệt tỉ trọng khu vực kinh tế cá thể cũng giảm nhanh từ 39.4% xuống 18.4%.

- Kinh tế tư nhân tăng lên nhanh từ 60% lên 80.7%.

Giải thích vì sao tỉ trọng của khu vưc kinh tế tư nhân lại tăng rất nhanh.

- Hiện nay với chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước ta khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển và mở rộng kinh doanh.