Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008.

Lời giải:

Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

Nhận xét:

Vùng Tỉ lệ Vùng Tỉ lệ
Cả nước 100,0 Duyên hải Nam Trung Bộ 4,2
Trung du và miền núi Bắc Bộ 5,7 Tây Nguyên 0,7
Đồng bằng sông Hồng 21,8 Đông Nam Bộ 52,4
Bắc Trung Bộ 2,2 Đồng bằng sông Cửu Long 9,8
- Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (52,4%), thứ 2 là đồng bằng sông Hồng (21.8%).

- Tiếp đến là đồng bằng sông Long (9.8%), Tây Nguyên có tỉ trọng thấp nhất chỉ 0.7%, Bắc Trung Bộ 2,2%.