Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ

Câu 2:

Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.

Lời giải:

Số lượng trâu, bò của hai vùng và của cả nước (nghìn con)

1995 2008
Đàn trâu: Trung du và miền núi Bắc Bộ 1.530 (51,6%) 1.689 (58,3%)
Tây Nguyên 69 (2,3%) 87 (3,0%)
Cả nước 2.963 (100%) 2.898 (100%)
Đàn bò: Trung du và miền núi Bắc Bộ 548 (15,1% 1.086 (17,1%)
Tây Nguyên 437 (12,0%) 721 (11,4%)
Cả nước 3.639 (100%) 6.338 (100%)
- Xử lí số liệu (tính % và điền vào cột trống ở bảng trên)

- Tính r:

Trâu: Nếu lấy bán kính (r ) của vòng tròn thể hiện năm 1995 là r = 1.0 thì bán kính của vòng tròn thể hiện năm 2008 là:

Bò: Nếu lấy bán kính (r ) của vòng tròn thể hiện năm 1995 là r = 1.0 thì bán kính của vòng tròn thể hiện năm 2008 là: