Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điền các cụm từ dưới đây vào ô trống thích hợp trong sơ đồ sau: A.Điều kiện kinh

Câu 2:

Điền các cụm từ dưới đây vào ô trống thích hợp trong sơ đồ sau:

A.Điều kiện kinh tế - xã hội

B.Các điều kiện khác (chính sách, vốn và thị trường trongg nước…)

C.Công nghệ

D.Sự hợp tác quốc tế

E.Nguồn nước

F.Tài nguyên thiên nhiên

G.Dân cư và lao động

H.Trung tâm kinh tế và mạng lưới đô thị

I.Tổ chức quản lí

J.Khoáng sản

Lời giải: