Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng: Lời giải: Nước ta có bao nhiêu

Câu 2:

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng:

Lời giải:

Nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển.