Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Từ số liệu ở bảng 38.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể

Câu 1:

Từ số liệu ở bảng 38.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm phân theo các loại cây của nước ta, của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005 và nêu nhận xét:

Lời giải:

-Chọn biểu đồ thích hợp: Cột chồng

-Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

- Tây nguyên có tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn (thứ hai cả nước ), khoảng 1/3 cả nước, gấp 7 lần Trung du Bắc Bộ.

- Trung du miền núi Bắc Bộ có thế mạnh là cây chè (90%)

- Tây Nguyên với thế mạnh là cây cà phê, cao su.