Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Từ số liệu ở bảng 34 của bài 34 trong SGK Địa lí 12, em hãy: Lời giải:

Câu 1:

Từ số liệu ở bảng 34 của bài 34 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Lời giải:

Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số đã cho trong bảng 34 và điền tiếp vào bảng dưới đây.

Tốc độ tăng trưởng các chỉ số của đồng bằng sông Hồng và của cả nước (%)

So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số nêu trên giữa đồng bằng sông Hồng với cả nước.

Chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước
1995 2005 1995 2005
Số dân 100 111.7 100 115.4
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 100 109.3 100 114.4
Sản lượng lương thực có hạn 100 122.1 100 151.6
Bình quân lương thự có hạt/người 100 109.4 100 131.4
- Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng dân số là 111,7%, thấp hơn cả nước (115,4%)

- Tốc độ tăng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của đồng bằng sông Hồng rất thấp, chỉ đạt 109,3% trong khi cả nước là 114,4%.

- Sản lương lương thực tăng chậm hơn so với cả nước (122,1% < 151,6%).

- Bình quân lương thực có hạt cũng tăng chậm hơn cả nước (109,4% < 131,4%).

Làm rõ mối quan hệ giữa dân sô và sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng.

- Đồng bằng sông Hồng là vùng tập trung dân số lớn của cả nước, chiếm tới 21,7% (năm 2005). Tốc độ tăng dân số khá nhanh so với cả nước (năm 2005 là 111,7%).

- Tuy nhiên, các chỉ số về sản xuất lương thực của vùng có xu hướng giảm trong giai đoạn 1995 – 2005.

- Nguyên nhân là do sức ép của dân số, các thiên tai như bão, lũ, hạn hán…