Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nối từng ô bên phải với một trong hai ô bên trái sao cho thích hợp. Lời giải:

Câu 1:

Nối từng ô bên phải với một trong hai ô bên trái sao cho thích hợp.

Lời giải: