Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy điền vào lược đồ: -Tên các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. -Tên các

Câu 1:

Hãy điền vào lược đồ:

-Tên các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.

-Tên các nhà máy điện: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Phú Mỹ.

-Các tuyến quốc lộ: 1, 13, 14, 20, 22, 51.

Lời giải: