Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12: Lời giải: -Hãy vẽ biểu đồ

Câu 1:

Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

Lời giải:

-Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

-Nhận xét: tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).