Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán

Câu 1:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dung và cơ cấu của nó phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2008.

Lời giải:

Tổng mức mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dung và cơ cấu của nó phân theo vùng (tỉ đồng)

Xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên.

Vùng 2000 2008
Trung du và miền núi Bắc Bộ 13.392 (6,1%) 69.099 (6,9%)
Đồng bằng sông Hồng 43.120 (19,6%) 218.867 (21,7%)
Bắc Trung Bộ 14.858 (6,7%) 60.428 (6%)
Duyên hải Nam Trung Bộ 20.575 (9,3%) 96.382 (9,6%)
Tây Nguyên 7.599 (3,4%) 40.171 (4%)
Đông Nam Bộ 77.361 (35,1%) 336.668 (33,4%)
Đồng bằng sông Cửu Long 43.506 (19,7%) 185.599 (18,4%)
Cả nước 220.411 (100%) 1.007.214 (100%)
Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2000 là r = 1,0 thì bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: