Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây. Tình hình sản xuất cây lương thực có hạt ở nước ta

Câu 1:

Cho bảng số liệu dưới đây.

Tình hình sản xuất cây lương thực có hạt ở nước ta

Lời giải:

Năm Diện tích trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha) Trong đó diện tích lúa (nghìn ha) Sản lượng lúa (nghìn ha)

1990

1995

1997

2000

2005

2008

6.477

7.324

7.768

8.399

8.383

8.542

6.043

6.766

7.100

7.666

7.329

7.400

19.255

24.964

27.524

32.530

35.833

38.730

-Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa đường và cột) thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008.