Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây: Tình hình gia tăng dân số giai đoạn 1960 – 2009 (triệu

Câu 1:

Cho bảng số liệu dưới đây:

Tình hình gia tăng dân số giai đoạn 1960 – 2009 (triệu người)

Lời giải:

Năm 1960 1965 1976 1979 1989 1999 2002 2009
Số dân 30,17 39,29 41,06 52,46 64,41 76,32 79,73 86,02

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sự gia tăng dân số qua các năm:

Từ biểu đồ đã vẽ, kết hợp hình 16.1 SGK Địa lí 12, hãy nhận xét về tình hình phát triển dân số và tỉ lệ gia tăng dân số trung bình của nước ta trong giai đoạn 1960 – 2009.

- Dân số nước ta tăng nhanh và liên tục (gấp 2,5 lần), đặc biệt giai đoạn 1960 – 1976.

- Tỉ lệ gia tăng dân số có nhiều biến động:

+ Giai đoạn năm 1921 – 1954: Tỉ lệ gia tăng dân số thấp (> 1%, thời kì chiến tranh ở nước ta). Riêng thời kì 1939 – 1943 gia tăng dân số cao đột biến (> 3,06%).

+ Giai đoạn 1954 – 1976 gia tăng dân số cao nhất (trên 3% - bùng nổ dân số).

+ Giai đoạn 1976 – 2005 gia tăng dân số giảm từ 2,16% xuống còn 1,32% nhờ chính sách kế hoạch hóa gia đình đã từng bước có hiệu quả.