Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế

Câu 1:

Cho bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo 3 nhóm ngành của nước ta (tỉ đồng)

Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta và cơ cấu của nó phân theo 3 nhóm ngành năm 1996 và năm 2008 (trước khi vẽ biểu đồ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).

Năm Tổng số Chia ra
Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện, khi đốt và nước
1996 149.432 (100,0%) 20.688 (14%) 119.438 (80%) 9.306 (6%)
2008 1.910.007 (100%) 187.610 (10%) 1.633.896 (85%) 88.501 (5%)
Do câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ: thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 1996 và năm 2008 phải vẽ 2 vòng tròn có bán kính khác nhau. Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là:

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008:

- Ngành công nghiệp khai thác giảm khá nhanh từ 14% xuống 10%.

- Công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước cũng có xu hướng giảm từ 6% xuống 5%.

- Công nghiệp chế biến đóng vai trò chủ đạo và tiếp tục tăng len từ 80% lên 85%.