Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho bảng số liệu dưới đây: Lời giải: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế

Câu 1:

Cho bảng số liệu dưới đây:

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)

Năm Tổng số Chia ra
Khu vực Nhà nước Khu vực ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
1996 149.432 (100,0%) 74.161 (49.6%) 35.682 (23.9%) 39.589 (26.5%)
1999 245.828 (100,0%) 96.980 (39.5%) 53.879 (21.9%) 94.969 (38.6%)
2000 336.100 (100,0%) 114.800 (34,2%) 82.499 (24.5%) 138.801 (41.3%)
2005 991.249 ((100,0%) 249.085 (25.1%) 309.054 (31.2%) 433.110 (43.7%)
2008 1.910.007 (100,0%) 352.722 (18.5%) 709.378 (37.1%) 847.907 (44.4%)
-Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).

Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.

- Khu vực Nhà nước giảm nhanh và liên tục từ 49,6% xuống còn 18.5%.

- Khu vực ngoài Nhà nước nhìn chung tăng khá nhanh từ 23.9 lên 37.1%.

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều biến động, giai đoạn 1996 – 2005 có tăng lên, tuy nhiên về sau giảm dần.

=> Giải thích: Đây là kết quả của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta, tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nền kinh tế thị trường.