Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy nêu những đặc điểm chính của một số hình thức

Câu 1:

Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy nêu những đặc điểm chính của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Lời giải:

Hình thức tổ chức Đặc điểm chính
Điểm công nghiệp

- Đồng nhất với điểm dân cư.

- Có 1-2 xí nghiệp công nghiệp gần vùng nguyên liệu

- Không có mối liên hệ với các xí nghiệp khác.

Khu công nghiệp

- Ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.

- Chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp; hưởng chính sách ưu đãi chung (thuế).

Trung tâm công nghiệp

- Trình độ cao, gắn với các đô thị vừa và lớn.

- Gồm một hoặc một nhóm các xí nghiệp công nghiệp, có các xí nghiệp hạt nhân hay nòng cốt.

- Có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; có các xí nghiệp bổ trợ.

Vùng công nghiệp

- Không gian rộng lớn, gồm nhiều điểm công nghiệp, khu CN, TTCN.

- Có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt sản xuất.

- Hình thành hướng chuyên môn hóa của vùng.