Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Mục đích yêu cầu 2. Gợi ý và hướng dẫn cách làm 3. Tổ chức làm thực hành 4.

1. Mục đích yêu cầu

2. Gợi ý và hướng dẫn cách làm

3. Tổ chức làm thực hành

4. Thực hành bài tập

Lời giải: