Sách Giải Bài Tập và SGK

Lesson 5: HIGHER EDUCATION

apply/əˈplaɪ/(v):nộp đơn, áp dụng

- By the time I saw the job advertised, it was already too late to apply.
- Vào lúc tôi nhìn thấy công việc được quảng cáo, đã quá muộn để nộp đơn.

- Please apply in writing to the address below.
- Vui lòng nộp đơn bằng văn bản tới địa chỉ dưới đây. 

application/ˌæplɪˈkeɪʃən/(n):sự áp dụng, đơn xin

- I've sent off applications for four different jobs.
- Tôi đã nộp đơn cho bốn công việc khác nhau.

- Have you filled in the application form for your passport yet?
- Bạn đã điền vào mẫu đơn xin cấp hộ chiếu của mình chưa?

applied/əˈplaɪd/(adj):ứng dụng

- My favorite subject is applied mathematics.
- Môn học tôi thích nhất là toán học ứng dụng.

- Pure and applied mathematics
- Toán học thuần túy và ứng dụng

applicant/ˈæplɪkənt/(n):người nộp đơn, ứng viên

- How many applicants did you have for the job?
- Bạn có bao nhiêu ứng viên cho công việc này?

- His company has attracted countless applicants
- công ty của ông ấy đã thu hút được vô số người nộp đơn.

applicable/ˈæplɪkəbl/; / əˈplɪkəbl /(adj):thích hợp

- The new qualifications are applicable to all European countries.
- Những tiêu chuẩn mới thích hợp với tất cả các nước châu Âu.

- This part of the law is only applicable to companies employing more than five people.
- Phần này của luật chỉ áp dụng cho các công ty sử dụng hơn năm người.

blameless/bleɪmləs/(adj):vô tội, không có lỗi

- It was mainly my fault, but she wasn't entirely blameless.
- Đó chủ yếu là lỗi của tôi, nhưng cô ấy không hoàn toàn vô tội.

- In this situation, no one is completely blameless.
- Trong tình huống này, không ai là hoàn toàn vô tội.   

daunting/ˈdɔːntɪŋ/(adj):nản chí

- cooking for 200 people so her daunting
- nấu ăn cho 200 người khiến cô ấy nản chí

- The country was faced with the daunting prospect of overcoming four decades of division.
- Đất nước phải đối mặt với viễn cảnh khó khăn khi vượt qua bốn thập kỷ chia cắt.

daunt/ˈdɔːnt/(v):làm nản chí, doạ nạt

- She was not at all daunted by the size of the problem.
- Cô ấy hoàn toàn không nản chí trước mức độ của vấn đề.

- She’s not at all daunted by criticism.
- Cô ấy không hề nản lòng trước những lời chỉ trích. 

- I was quite daunted by the formidable task ahead of us.
- Tôi khá nản lòng trước nhiệm vụ ghê gớm trước mắt.

mate/meɪt/(n):bạn bè

- We've been mates since our school days.
- Chúng tôi là bạn bè kể từ hồi đi học.

- Peacocks use their beautiful tails to attract mates.
- Chim công sử dụng chiếc đuôi xinh đẹp của chúng để thu hút bạn tình.

admit/ədˈmɪt/(v):thừa nhận

- She admitted making a mistake.
- Cô ấy thừa nhận là đã mắc sai lầm.

- He admitted his guilt
- Anh ấy đã thừa nhận tội lỗi của mình

admission/ədˈmɪʃən/(n):nhận, trúng tuyển

- Her silence was taken as an admission of guilt.
- Sự im lặng của cô ấy được coi là nhận tội.

- She failed to gain admission to the university of her choice
- cô không thể trúng tuyển vào trường đại học mà mình đã chọn.

admissible/ədˈmɪsɪbl ̩/(adj):có thể thừa nhận

- this application may be admissible
- ứng dụng này có thể được chấp nhận

- The judge ruled that new evidence was admissible.
- Thẩm phán phán quyết rằng bằng chứng mới có thể chấp nhận được.

reference/ˈrefərəns/(n):tham khảo

- Let's buy new reference books.
- Chúng ta hãy đi mua sách tham khảo mới.

- All future letters on this subject, please use our reference JW/155/C.
- Tất cả các chữ cái trong tương lai về chủ đề này, vui lòng sử dụng tài liệu tham khảo JW / 155 / C của chúng tôi.

reference letter/ˈrefərəns ˈletər/(n):thư giới thiệu

- My teacher said that he would give me a very good reference letter.
- Thày giáo của tôi nói rằng ông sẽ viết cho tôi thư giới thiệu.

- What is reference letter?
- Thư giới thiệu là gì ?

entrance examination/ˈentrəns ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/(n):kỳ thi nhập học, kì thi đầu vào

- Did you pass the entrance examination to the National Economics University?
- Bạn có đỗ kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Kinh tế Quốc dân không?

- Is entrance examination inspection good or not?
- Kiểm tra đầu vào có tốt hay không ?

accommodation/əˌkɒməˈdeɪʃən/(n):chõ ăn, chỗ ở

- Where can we find cheap accommodation?
- Chúng tôi có thể tìm chỗ ở rẻ ở đâu?

- We have first and second class accommodation on this flight.
- Chúng tôi có chỗ ở hạng nhất và hạng hai trên chuyến bay này.

accommodate/əˈkɒmədeɪt/(v):cho trọ, cung cấp chỗ ở

- The hotel can accommodate up to 500 guests.
- Khách sạn này có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho 500 khách.

- This company accommodate for employees:
- Công ty này cung cấp chỗ ở cho nhân viên

appointment/əˈpɔɪntmənt/(n):sự bổ nhiệm, cuộc hẹn

- I have an appointment with the dentist this afternoon.
- Tôi có hẹn với nha sỹ chiều nay.

- She had to cancel her dental appointment.
- Cô đã phải hủy cuộc hẹn khám răng.

appoint/əˈpɔɪnt/(v):bổ nhiệm, chỉ định

- He's just been appointed as director of the publishing division.
- Anh ấy mới được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận xuất bản.

- We've appointed three new teachers this year.
- Chúng tôi đã bổ nhiệm ba giáo viên mới trong năm nay.

requirement/rɪˈkwaɪəmənt/(n):yêu cầu

- A good degree is a minimum requirement for many jobs.
- Bằng khá là yêu cầu tối thiểu đối với nhiều công việc.

- Students who fail to meet the requirements will fail.
- Học sinh không đạt yêu cầu sẽ trượt.

require/rɪˈkwaɪər/(v):yêu cầu, đòi hỏi

- Please call this number if you require any further information.
- Hãy gọi số này nếu bạn yêu cầu thêm thông tin.

- The scheme will require a high level of investment
- Đề án sẽ đòi hỏi mức đầu tư cao.

requisite/ˈrekwɪzɪt/(adj):cần thiết

- He lacked the requisite skills for the job.
- Anh ấy thiếu các kỹ năng cần thiết cho công việc này.

- The requisite number of countries have now ratified the convention.
- Hiện tại, một số quốc gia cần thiết đã phê chuẩn công ước.

application form/ˌæplɪˈkeɪʃn/ /fɔːm/(n):đơn xin học, đơn đăng kí

- I need to fill in this application form
- Tôi cần điền vào đơn xin đi học

- The school has received more than 200 application form
- Trường đã nhận được hơn 200 đơn đăng ký

blame/bleɪm/(v):đỗ lỗi

- Don't blame me if you miss the bus
- Đừng trách tôi nếu bạn lỡ chuyến xe buýt!

- Blame others is a bad thing
- Đổ lỗi cho người khác là việc làm xấu

scary/ˈskeəri/(adj):sợ hãi

- She's a scary woman.
- Cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ.

- When you think how much power these people have, it's scary.
- Khi bạn nghĩ rằng những người này có bao nhiêu quyền lực, thật đáng sợ.

campus/ˈkæmpəs/(n):khuôn viên trường

- There's accommodation for about five hundred students on campus.
- Có chỗ ở cho khoảng năm trăm sinh viên trong khuôn viên trường.

- Some students live on the University campus.
- Một số sinh viên sống trong khuôn viên trường Đại học.

college/'kɔlidʒ/(n):trường đại học

- I met my husband when we were in college.
- Tôi gặp chồng tôi khi chúng tôi học đại học.

- They want their kids to go to study at college.
- Họ muốn con họ học đại học.

roommate/'rummeit/(n):bạn chung phòng

- Jean was my roommate during our first year at college.
- Jean là bạn cùng phòng của tôi trong năm đầu tiên ở trường đại học.

- I plan to find a roommate when I go to college
- Tôi dự định tìm một người bạn cùng phòng khi tôi học đại học

notice/'noutis/(v, n):thông cáo, chú ý

- I noticed a crack in the ceiling.
- Tôi chú ý một vết nứt trên trần nhà.

- Mary waved at the man but he didn't seem to notice.
- Mary vẫy tay với người đàn ông nhưng anh ta dường như không chú ý.

midterm/'midtə:m/(n):giữa kỳ, giữa nhiệm kì, giữa năm học

- The party in power usually does badly in midterm elections.
- Đảng cầm quyền thường hoạt động không tốt trong các cuộc bầu cử giữa kỳ.

- The trial should wrap up right before the midterms
- phiên tòa sẽ kết thúc ngay trước giữa nhiệm kỳ.

graduate/ˈɡrædʒuət/(v):tốt nghiệp

- Chris is a physics graduate.
- Chris tốt nghiệp ngành vật lý.

- We would prefer to fill the post with a recent graduate.
- Chúng tôi muốn điền vào bài đăng với một sinh viên mới tốt nghiệp.

amazing/əˈmeɪzɪŋ/(a):làm kinh ngạc, tuyệt vời

- This stain remover really works - it's amazing!
- Chất tẩy vết bẩn này thực sự hiệu quả - thật tuyệt vời!

- It's amazing to think that the managing director is only 23.
- Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng giám đốc điều hành chỉ mới 23 tuổi.

probably/ˈprɒbəbli/(adv):hầu như chắc chắn, có lẽ

- I'll probably be home by midnight.
- Có lẽ tôi sẽ về nhà trước nửa đêm.

- He probably didn't even notice.
- Anh ấy có lẽ thậm chí còn không nhận thấy.

creativity/ˌkriːeɪˈtɪvəti/(n):sáng tạo

- Too many rules might deaden creativity.
- Quá nhiều quy tắc có thể làm chết sự sáng tạo.

- Creativity, ingenuity, and flair are the songwriter's real talents.
- Sáng tạo, khéo léo và tinh tế là tài năng thực sự của nhạc sĩ.

knowledge/'nɔlidʒ/(n):kiến thức

- Her knowledge of English grammar is very extensive.
- Kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh của cô ấy rất rộng.

- He has a limited knowledge of French.
- Anh ấy có kiến thức hạn chế về tiếng Pháp.

socially/sou∫əli/(adv):dễ gần gũi

- I chat to him at work now and then but I've never seen him socially.
- Tôi nói chuyện với anh ấy tại nơi làm việc bây giờ và tôi thấy anh ta dễ gần gũi

- I don’t see her socially
- tôi không thấy cô ấy dễ gần gũi

plenty/'plenti/(noun phrases):nhiều

- ''Would you like some more wine?" => "No thanks, I've had plenty."
- '' Bạn có muốn uống thêm rượu không? " => "Không, cảm ơn, tôi đã uống rất nhiều.

- We've got plenty of time before we need to leave for the airport.
- Chúng tôi còn nhiều thời gian trước khi ra sân bay.

experience/iks'piəriəns/(n):kinh nghiệm

- Do you have any experience of working with kids?
- Bạn có bất kỳ kinh nghiệm làm việc với trẻ em không?

- I know from experience that Tony never keeps his promises.
- Tôi rút kinh nghiệm rằng Tony không bao giờ giữ lời hứa của mình.

request/ri'kwest/(n):lời yêu cầu

- They received hundreds of requests for more information.
- Họ đã nhận được hàng trăm lời yêu cầu để biết thêm thông tin.

- The boss refused our request to leave work early.
- Ông chủ đã từ chối yêu cầu nghỉ việc sớm của chúng tôi.

agricultural/ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/(adj):(thuộc)nông nghiệp

- The world's supply of agricultural land is shrinking fast.
- Nguồn cung đất nông nghiệp của thế giới đang bị thu hẹp nhanh chóng.

- She's studying agricultural science.
- Cô ấy đang nghiên cứu khoa học nông nghiệp.

tutorial/tju:'tɔ:riəl/(adj):(thuộc) hướng dẫn

- He is a tutorial on English poetry
- Anh ấy là người hướng dẫn về thơ tiếng anh

- We have a tutorial session tomorrow
- Chúng tôi có một buổi hướng dẫn vào ngày mai

lecturer/'lekt∫ərə/(n):giảng viên

- He taught design for several years as a part-time lecturer
- Anh ấy đã dạy thiết kế trong vài năm với tư cách là giảng viên bán thời gian

- This is a senior lecturer in surgery at Leeds University
- Đây là giảng viên cao cấp về phẫu thuật tại Đại học Leeds

undergraduate course/ˌʌndəˈɡrædʒuət//kɔːs/(n):khoá học đại học

- This undergraduate course is very interesting
- Khóa học đại học này rất thú vị

- We will have a undergraduate course soon
- Sắp tới chúng tôi sẽ có một khóa học đại học

surgery/'sə:dʒəri/(n):khoa phẫu thuật

- The patient had surgery on his heart.
- Bệnh nhân được phẫu thuật tim.

- He made a good recovery after surgery to remove a brain tumour.
- Anh phục hồi tốt sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não.

talented/ˈtæləntɪd/(adj):tài năng

- Lillie is a talented pianist
- Lillie là một nghệ sĩ piano tài năng

- Everyone is surprised by a talented tennis player
- Mọi người bất ngờ trước một tay vợt có tài

leader/'li:də/(n):người lãnh đạo

- The Russian leader wants to introduce further changes.
- Nhà lãnh đạo Nga muốn đưa ra những thay đổi xa hơn.

- He's a natural leader.
- Anh ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.

prospective/prəs'pektiv/(adj):tương lai, sắp tới

- Her father always wants to meet her prospective boyfriends.
- Her father always wants to meet her prospective boyfriends.

- There will be a meeting to discuss prospective changes in government legislation
- Sẽ có một cuộc họp để thảo luận về những thay đổi trong tương lai trong luật pháp của chính phủ

scientific/,saiən'tifik/(a):(thuộc) khoa học

- We will have to adopt a more scientific approach in the future.
- Chúng tôi sẽ phải áp dụng một cách tiếp cận khoa học hơn trong tương lai.

- I try to arrange things in some kind of a system, but I'm not very scientific about it.
- Tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ theo một hệ thống nào đó, nhưng tôi không khoa học lắm về nó.

regret/ri'gret/(v):hối tiếc, hối hận

- Is there anything you've done in your life that you regret?
- Có điều gì bạn đã làm trong đời khiến bạn hối tiếc không?

- I have always regretted not having studied harder at school.
- Tôi luôn hối hận vì đã không học tập chăm chỉ hơn ở trường.

undergo/,ʌndə'gou/(v):trải qua

- I had to undergo a medical examination when I started my pension scheme.
- Tôi phải trải qua khám sức khỏe khi bắt đầu chế độ hưu trí.

- Athletes must undergo a mandatory drugs test before competing in the championship.
- Các vận động viên phải trải qua một cuộc kiểm tra bắt buộc về ma túy trước khi tranh chức vô địch.

establishment/is'tỉbli∫mənt/(n):sự thành lập

- The school allows the establishment of new student groups.
- Trường cho phép thành lập các nhóm sinh viên mới.

- They announced the establishment of a new partnership.
- Họ tuyên bố thành lập một quan hệ đối tác mới.

evolve/i'vɔlv/(v):tiến triển, tiến hóa

- Did humans evolve from apes?
- Có phải con người đã tiến hóa từ loài vượn?

- Bacteria are evolving resistance to antibiotics.
- Vi khuẩn đang tiến hóa đề kháng với thuốc kháng sinh.

decade/'dekeid/(n):thập kỷ

- Air traffic has increased 30% in the last decade.
- Lưu lượng hàng không đã tăng 30% trong thập kỷ qua.

- Her acting career spanned almost six decades
- Sự nghiệp diễn xuất của cô kéo dài gần sáu thập kỷ

tremendous/tri'mendəs/(adj):ghê gớm;to lớn, nhiều

- They were making a tremendous amount of noise last night.
- Họ đã gây ra một tiếng ồn lớn vào đêm qua.

- He's been a tremendous help to me over the last few months.
- Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong vài tháng qua.

statistics/stə'tistiks/(n):số liệu thống kê

- The statistics show that, in general, women live longer than men.
- Các số liệu thống kê cho thấy, nhìn chung, phụ nữ sống lâu hơn nam giới.

- I'm going to be talking about statistics today.
- Hôm nay, tôi sẽ nói về số liệu thống kê

scholar/'skɔlə/(n):học giả

- Dr Miles was a distinguished scholar of Russian history.
- Tiến sĩ Miles là một học giả nổi tiếng về lịch sử Nga.

- Most scholars assert that Christ was born somewhere around this time.
- Hầu hết các học giả khẳng định rằng Đấng Christ đã được sinh ra ở đâu đó trong khoảng thời gian này.

relatively/'relətivli/(adv):tương đối;vừa phải; khá

- These people are living on relatively low incomes.
- Những người này đang sống với mức thu nhập tương đối thấp.

- He's a relatively good squash player.
- Anh ấy là một người chơi bóng khá giỏi.

global/'gloubəl/(adj):toàn cầu

- Changes like this will impact on the global economy.
- Những thay đổi như thế này sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

- A global study has just been started to chart the effects of climate change.
- Một nghiên cứu toàn cầu vừa được bắt đầu để lập biểu đồ về tác động của biến đổi khí hậu.

policy/'pɔləsi/(n):đường lối/ chính sách

- They believe that Europe needs a common foreign and security policy.
- Họ tin rằng châu Âu cần một chính sách an ninh và đối ngoại chung.

- What is your party's policy on immigration?
- Chính sách của đảng bạn về nhập cư là gì?

weakness/'wi:knis/(n):nhược điểm, yếu kém

- Any change of policy will be interpreted as a sign of weakness.
- Bất kỳ sự thay đổi chính sách nào sẽ được coi là dấu hiệu của sự yếu kém.

- His main weakness as a manager is his inability to delegate
- Điểm yếu chính của anh ấy với tư cách là một người quản lý là không có khả năng ủy quyền

ability/ə'biliti/(n):khả năng

- There's no doubting her ability.
- Không có nghi ngờ gì về khả năng của cô ấy.

- She had the ability to explain things clearly and concisely.
- Cô có khả năng giải thích mọi thứ rõ ràng và ngắn gọn.

strength/streŋθ/(n):sức mạnh

- She had the strength and stamina to take the lead and win the gold medal.
- Cô có đủ sức mạnh và thể lực để vượt lên dẫn đầu và giành huy chương vàng.

- Admitting you've made a mistake is a sign of strength, not weakness.
- Thừa nhận bạn đã mắc sai lầm là một dấu hiệu của sức mạnh, không phải là điểm yếu.

aptitude/ˈæptɪtjuːd/(n):năng khiếu

- My son has no aptitude for sport.
- Con trai tôi không có năng khiếu thể thao.

- We will take your personal aptitudes and abilities into account.
- Chúng tôi sẽ tính đến năng khiếu và khả năng cá nhân của bạn.

counselor/ˈkaʊnsələ(r)/(n):cố vấn, tư vấn

- She turned to a professional counselor for help
- Cô đã tìm đến một cố vấn chuyên nghiệp để được giúp đỡ.

- The school has invited a counselor to help them
- Trường học đã mời một cố vấn đến để giúp đỡ họ

self-sufficient/,self sə'fi∫ənt/(a):tự phụ, độc lập, tự túc

- They were busy with growing vegetables and all the other chores of a self-sufficient rural life.
- Họ bận rộn với việc trồng rau và tất cả những công việc khác của cuộc sống nông thôn tự túc.

- She's a very self-sufficient young woman.
- Cô ấy là một phụ nữ trẻ rất độc lập.

workforce/'wə:k'fɔ:s/(n):lực lượng lao động

- The majority of factories in the region have a workforce of 50 to 100
- Phần lớn các nhà máy trong khu vực có lực lượng lao động từ 50 đến 100

- Much of the workforce in the banking sector is affected by the new legislation
- Phần lớn lực lượng lao động trong lĩnh vực ngân hàng bị ảnh hưởng bởi luật mới

emphasize/'emfəsaiz/(v):nhấn mạnh

- I'd just like to emphasize how important it is for people to learn foreign languages.
- Tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mọi người đối với việc học ngoại ngữ.

- He emphasized that all the people taking part in the research were volunteers
- Ông nhấn mạnh rằng tất cả những người tham gia nghiên cứu đều là tình nguyện viên

attainment/ə'teinmənt/(n):sự đạt được, thành tựu, thành tích

- It is possible of attainment.
- Nó có thể đạt được.

- she has high academic achievement during this school year
- cô ấy có thành tích học tập cao trong năm học này

conduct/'kɔndʌkt/(n):hạnh kiểm

- His conduct at school was disgraceful.
- Hạnh kiểm của anh ấy ở trường thật đáng hổ thẹn.

- My mother is proud of my conduct and result
- Mẹ tôi tự hào về hạnh kiểm và kết quả của tôi

significant/sig'nifikənt/(adj):có ý nghĩa, đáng kể, quan trọng

- There has been a significant increase in the number of women students in recent years.
- Số lượng sinh viên nữ đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

- There are a significant event tonight
- Có một sự kiện quan trọng tối nay

rank/ræŋk/( n):cấp bậc, quân hàm

- He has just been promoted to the rank of captain.
- Anh vừa được thăng quân hàm đại úy.

- Ministers of cabinet rank receive a higher salary than other ministers.
- Các bộ trưởng thuộc cấp bậc nội các nhận lương cao hơn các bộ trưởng khác.

fluent/'flu:ənt/(adj):chính xác, dễ dàng, thông thạo

- She's fluent in French
- Cô ấy thông thạo tiếng Pháp

- He speaks Chinese fluently
- Anh ấy nói tiếng Trung thành thạo

remarkable/ri'mɑ:kəbl/(a):đáng chú ý

- Nelson Mandela was a truly remarkable man
- Nelson Mandela là một người đàn ông thực sự đáng chú ý

- Meeting you here in Rome is a remarkable coincidence.
- Gặp bạn ở đây ở Rome là một sự tình cờ đáng chú ý.